1

Partnerské n.o.

Združenie vidieckeho cestovného ruchu
Združenie bolo založené v roku 2009 za účelom podpory aktivít v cestovnom ruchu.

Hlavnými aktivitami združenia sú:

 • podpora a zvyšovanie vidieckeho cestovného ruchu a turizmu;
 • vykonávanie krokov na podporu rozvoja a zvyšovania vidieckeho cestovného ruchu a turizmu organizovaním stretnutí, workshopov s tematikou cestovného ruchu;
 • rozvoj podporných programov, finančných mechanizmov v prospech členov združenia;
 • spracovanie ekonomických štúdií a sociologických štúdií realizovateľnosti cestovného ruchu;
 • uskutočňovanie školení a školitelská činnosť v rámci regiónu za účelom podpory cestovného ruchu;
 • rozvoj a podpora nových trendov a stratégií v oblasti cestovného ruchu;
 • poskytovanie informácií a poradenstva na miestnej a regionálnej úrovni v oblasti cestovného ruchu;
 • rozširovanie informácií prostredníctvom obchodných publikácií a seminárov;
 • vydávanie propagačných odborných materiálov zameraných na podporu a realizácie činnosti združenia;
 • spolupráca s organizáciami pôsobiacimi v oblasti vidieckeho cestovného ruchu na regionálnej a celoštátnej úrovni;
 • podpora vzdelávania v oblasti riadenia a technického vybavenia finančných poradcov;
 • vykonávanie všetkých činností priamo či nepriamo súvisiacich s realizáciou cieľa činnosti združenia;
 • zveľaďovanie vzťahov medzi regiónmi a v rámci Európskeho spoločenstva v oblasti cestovného ruchu;

 

Združenie sociálnej kurately
Združenie bolo založené v roku 2009 za účelom podpory aktivít v oblasti sociálnych prác a sociálnej kurately.

Hlavnými cieľmi a aktivitami združenia sú:

 • podpora a zvyšovanie infraštruktúry sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately;
 • vykonávanie krokov na podporu rozvoja a zvyšovania infraštruktúry sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately organizovaním stretnutí, workshopov s tematikou sociálnej kurately;
 • rozvoj podporných programov, finančných mechanizmov v prospech členov združenia;
 • spracovanie ekonomických štúdií a sociologických štúdií realizovateľnosti projektov v oblasti sociálnej kurately;
 • uskutočňovanie školení a školiteľská činnosť v rámci regiónu za účelom podpory sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately ;
 • rozvoj a podpora nových trendov a stratégií v oblasti sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately;
 • poskytovanie informácií a poradenstva na miestnej a regionálnej úrovni v oblasti sociálnych služieb;
 • rozširovanie informácií prostredníctvom obchodných publikácií a seminárov;
 • vydávanie propagačných odborných materiálov zameraných na podporu a realizácie činnosti združenia;
 • spolupráca s organizáciami pôsobiacimi v oblasti sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately na regionálnej a celoštátnej úrovni;
 • podpora vzdelávania v oblasti riadenia a technického vybavenia finančných poradcov;
 • vykonávanie všetkých činností priamo či nepriamo súvisiacich s realizáciou cieľa činnosti združenia;
 • zveľaďovanie vzťahov medzi regiónmi a v rámci Európskeho spoločenstva v oblasti sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately;
 • zriadiť zariadenia sociálnych služieb a zariadenia na výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately.